Skauting

cara
Co je skauting?
16. července 2011 | Gladi    print   pdf   

 • Skaut český skauting ABS je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání a rasy. 
 • Vychází ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden-Powellem, myšlenek E.T. Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás prof. A.B.Svojsíka. Jeho posláním je přímá práce s dětmi, mládeží a všemi ostatními členy, to znamená cílevědomé působení podle skautských zásad s důrazem na nadřazenost hodnot duchovních nad materiálními tak, aby byli schopni a připraveni plnit po celý svůj život své povinnosti v duchu skautských principů, demokracie a humanismu. Naše sdružení je členem mezinárodní organizace WFIS.
Více si můžete přečíst zde nebo zde.

Co pro nás znamená skauting?

 • Přátelství nikoliv povrchní kamarádství
 • Morálka nikoliv křivost
 • Výchova charakterních lidí
 • Láska k přírodě
 • Umění žít v přírodě a s přírodou
 • Sebepoznávání
 • Sebezdokonalování
 • Seberozvoj (jak v dětství, tak v dospělosti)
 • Pomoc druhým
 • Dobrovolnictví – skautujeme dobrovolně tedy rádi a s láskou
 • Možnost smysluplně trávit volný čas v dětství i v dospělosti
 • Romantika
 • Zábava i bez televize, počítače a drahých hraček
 • Výchova ke spolupráci
 • Fair play
 • Tvořivost
 • Samostatnost
 • Kázeň
 • Rozhodnost
 • Tolerance
 • Odpovědnost
 • Přátelské zázemí s vysokým morálním kreditem, které může každého člena chránit před negativními vlivy společnosti (drogy, šikana,…)


Kdo může být vůdkyní/vůdcem skautského oddílu?

Člověk, který:
 • prokáže způsobilost k vedení a výchově složením náročné teoretické i praktické zkoušky (vůdcovská zkouška, čekatelská zkouška)
 • je morálně a občansky bezúhonný
 • se snaží žít podle skautského slibu a zákonu
 • v oddíle pracuje dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu
 • byl kdysi malá světluška nebo malé vlče